About

குற்றாலத்தில் பிறந்து பழநியில் வளர்ந்து கோவையில் வாழ்கிறேன். வாழ்க்கையின் மேடுபள்ளங்களில் பயனித்ததினூடாக மனிதர்களிடமும் இருக்கும் பள்ள மேடுகளைப் படித்திருக்கிறேன்/படித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s