நெருநல் உளனாகி


தாயமோ, ஓரெண்டோ,
சோநாலோ, ஓராறோ
அல்லது ஈராறோ
எது விழுமென
எவருக்கும் தெரியாது

ஏற்றம் தரவென
ஏணிகள் காத்திருப்பது போலவே
படங்கொண்டாடும் பாம்புகளும்
காத்திருக்கின்றன
விடங்கொண்ட பற்கள் நீட்டி

நெருநல் உளனாகி
இன்றவனை இல்லாதோனாக்கும்
எழுதிமேற்செல்லும்
விதியின் கைகளாடும் விளையாட்டிது

உருள்வது பகடையெனினும்
உருட்டப்படுவது வாழ்க்கை

படம் உதவி : சுப்பையா சார்வாள்.

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s