புலம்பலின் காற்தடங்கள்


8 மணிக்குப் பெரியவள்
8.30 க்குச் சின்னவள்
9.00 க்கு மனைவி
கூடவே நானும்
என யாவரும்
வெளியேறிய பின்

பூட்டிய கதவுகளுக்குள்
தனிமையில் தவித்து
ஆவலாதிப் புலம்பல்களை
வெளியேற்றுகிறது வீடு

மாலை திரும்பி
வீடு திறக்கையில்
கிடைத்த இடைவெளியில்
முட்டி மோதி
வெளியேறுகின்றன
அரூபக் காற்தடங்களை
சுவரெங்கும் பதித்தபடி.

இதே பாடற்பொருளில், நண்பர் அ.மு. செய்யதுவின் கறையான்கள் அறித்த மீதிக் கதவுகள் பதிவையும் வாசியுங்கள்.

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s