கூடல் சங்கமம்


நானும் செல்வேந்திரனும் செல்வதாகத் திட்டம். முத்துவேலும் யாத்ராவும் வருவதாகச் சொல்லியுள்ளனர். மற்றவர்கள் முன்கூட்டியே எனக்குத் தெரியப் படுத்தினால் ஒருங்கிணைப்பாளரிடம் சொல்ல ஏதுவாக இருக்கும்.

செவிக்கு உணவில்லாத போழ்து சற்று வயிற்றுக்கும் உணவிடப்படுமெனச் சொல்லியுள்ளனர் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ள கடவு அமைப்பினர்.

இதுவரை :- 1. யாத்ரா
2. முத்துவேல்
3. செல்வேந்திரன்
4. வடகரைவேலன்


தொடர்பிற்கு : 9659016277, 9360282812, 9366669469
.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s