இடம் பெயர்(த்)தல்

நாலு எட்டு வைத்து பின்
இடுப்பொடித்து கைதட்டிச்
சிரித்த குரங்கு பொம்மையை
இடம்பெயர்த்து இடம் பிடித்தது
நம்மை நோக்கியும்
நம்மிலிருந்து விலகியும் பறந்த
ஹெலிஹாப்டர் பொம்மை.

ஐந்தாம் வகுப்பு
ஊளமூக்கன் பாண்டுரங்கனையும்
ஒத்தைக்கை ராகவனையும்
இடம் பெயர்த்தனர்
எட்டாம் வகுப்பு
எம்பாலனும், ஜெயராமனும்

உயர்நி்லையில் அவர்களை
ஜெயசீலனும், வன்னியப்பனும்
இடம்பெயர்த்த
மேல்நிலையில் அவர்களை
இடம் பெயர்த்தனர்
ராமசாமியும் பாலாஜியும்

ஆட்டுக்கல் கிரைண்டராகவும்
அம்மிக்கல் மிக்சியாகவும்
இடம்பெயர
அவ்வண்ணமே பிறவும்
ஆயின;ஆகும்.

ஒன்றினை ஒன்று
இடம் பெயர்த்தும்
இட்டு நிரப்புவதும்
வாழ்க்கையின் வசீகரம்

என்றாலும்
இன்னமும்
நிரப்பமுடியவில்லை
என் பாட்டி
விட்டுச் சென்ற

வெற்றிடத்தை.

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s